Sequential Approach to Improve the Molecular Classification of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia

Chih Hsiang Yu, Gang Wu, Chia Ching Chang, Shiann Tarng Jou, Meng Yao Lu, Kai Hsin Lin, Shu Huey Chen, Kang Hsi Wu, Fang Liang Huang, Chao Neng Cheng, Hsiu Hao Chang, Dale Hedges, Jinn Li Wang, Hsiu Ju Yen, Meng Ju Li, Shu Wei Chou, Chen Ting Hung, Ze Shiang Lin, Chien Yu Lin, Hsuan Yu ChenYu Ling Ni, Yin Chen Hsu, Dong Tsamn Lin, Shu Wha Lin, Jun J. Yang, Ching Hon Pui, Sung Liang Yu, Yung Li Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Sequential Approach to Improve the Molecular Classification of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences