Screening for biliary atresia by infant stool color card in Taiwan

Shan Ming Chen, Mei Hwei Chang, Jung Chieh Du, Chieh Chung Lin, An Chyi Chen, Hung Chang Lee, Beng Huat Lau, Yao Jong Yang, Tzee Chung Wu, Chia Hsiang Chu, Ming Wei Lai, Huey Ling Chen, Shu Fen Wu, Yu Cheng Lin, Lung Huang Lin, Ya Huei Tasi, Wen Terng Lin, Chun Hsien Yu, Shiun Bin Fang, Ching Fing HuangHui Wen Chen, Ming Hua Chen, Wn Hsin Wen, Ming Tzong Cheng, Yu Kung Chou, Te Jen Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

132 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Screening for biliary atresia by infant stool color card in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences