Safe finger tourniquet-ideas

Lin Gwei Wei, Chieh Feng Chen, Chun Yuan Hwang, Chiung Wen Chang, Wen Kuan Chiu, Chun Chang Li, Hsian-Jenn Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Safe finger tourniquet-ideas」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences