Rosuvastatin modulates the post-translational acetylome in endothelial cells

Ming Chung Lin, Chung Hsi Hsing, Fu An Li, Chien Hsing Wu, Yaw Syan Fu, Jen Kun Cheng, Bin Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Rosuvastatin modulates the post-translational acetylome in endothelial cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences