Ropeginterferon alfa-2b in patients with genotype 1 chronic hepatitis C: Pharmacokinetics, safety, and preliminary efficacy

Hsien Hong Lin, Shih Jer Hsu, Sheng Nan Lu, Wan Long Chuang, Chao Wei Hsu, Rong Nan Chien, Sien Sing Yang, Wei Wen Su, Jaw Ching Wu, Tzong Hsi Lee, Cheng Yuan Peng, Kuan Chiao Tseng, Albert Qin, Yi Wen Huang, Pei Jer Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ropeginterferon alfa-2b in patients with genotype 1 chronic hepatitis C: Pharmacokinetics, safety, and preliminary efficacy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences