Ropeginterferon Alfa-2b administered every two weeks for patients with genotype 2 chronic hepatitis C

Shih Jer Hsu, Ming Lung Yu, Chien Wei Su, Cheng Yuan Peng, Rong Nan Chien, Hsien Hong Lin, Gin Ho Lo, Wei Wen Su, Hsing Tao Kuo, Chao Wei Hsu, Sien Sing Yang, Sheng Shun Yang, Kuan Chiao Tseng, Albert Qin, Yi Wen Huang, Wan Long Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ropeginterferon Alfa-2b administered every two weeks for patients with genotype 2 chronic hepatitis C」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science