Role of BMI and age in predicting pathologic vertebral fractures in newly diagnosed multiple myeloma patients: A retrospective cohort study

Yi Lun Chen, Yao Chung Liu, Chia Hung Wu, Chiu Mei Yeh, Hsun I. Chiu, Gin Yi Lee, Yu Ting Lee, Pei Hsu, Ting Wei Lin, Jyh Pyng Gau, Liang Tsai Hsiao, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Chia Jen Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Role of BMI and age in predicting pathologic vertebral fractures in newly diagnosed multiple myeloma patients: A retrospective cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences