Risk of colonoscopy-related complications in a fecal immunochemical test-based population colorectal cancer screening program

Wen Feng Hsu, Chi Yang Chang, Chun Chao Chang, Li Chun Chang, Chien Hua Chen, Chun Che Lin, Yu Min Lin, Chia Long Lee, Hong Yuan Wu, Hsin Chung Lee, Yi Chia Lee, Ming Yao Su, Li Ju Lin, Shu Li Chia, Ming Shiang Wu, Han Mo Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk of colonoscopy-related complications in a fecal immunochemical test-based population colorectal cancer screening program」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences