Risk factors of enterovirus 71 infection and associated hand, foot, and mouth disease/herpangina in children during an epidemic in Taiwan.

Luan Yin Chang, Chwan Chuen King, Kuang Hung Hsu, Hsiao Chen Ning, Kuo Chien Tsao, Chung Chen Li, Yhu Chering Huang, Shin Ru Shih, Shu Ti Chiou, Po Yen Chen, Hong Jen Chang, Tzou Yien Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

225 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk factors of enterovirus 71 infection and associated hand, foot, and mouth disease/herpangina in children during an epidemic in Taiwan.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences