Risk factors for pericardial effusion in adult patients receiving allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

Yao Chung Liu, Sheng Hsuan Chien, Nai Wen Fan, Ming Hung Hu, Jyh Pyng Gau, Chia Jen Liu, Yuan Bin Yu, Chun Yu Liu, Liang Tsai Hsiao, Jin Hwang Liu, Tzeon Jye Chiou, Cheng Hwai Tzeng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk factors for pericardial effusion in adult patients receiving allogeneic haematopoietic stem cell transplantation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences