Rhabdomyosarcoma of the renal pelvis

Hung Wen Kao, Ching Jiunn Wu, Ming Fang Cheng, Shang Sen Lee, Cheng Yu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Rhabdomyosarcoma of the renal pelvis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences