Reply to "The mortality and blood transfusion"

Wen Kuei Chang, Ying Hsuan Tai, Shih Pin Lin, Hsiang Ling Wu, Min Ya Chan, Kuang Yi Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)103
頁數1
期刊Journal of the Chinese Medical Association : JCMA
83
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 1月 1 2020

ASJC Scopus subject areas

  • 醫藥 (全部)

引用此