Reply

Chung Dann Kan, Yi Hsuan Wu, Cheng Che Tseng

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

原文英語
頁(從 - 到)1034-1035
頁數2
期刊Annals of Thoracic Surgery
94
發行號3
DOIs
出版狀態已發佈 - 9月 2012
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 手術
  • 肺和呼吸系統醫學
  • 心臟病學與心血管醫學

引用此