Renin-Angiotensin System Gene Polymorphisms and Atrial Fibrillation

Chia Ti Tsai, Ling Ping Lai, Jiunn Lee Lin, Fu Tien Chiang, Juey Jen Hwang, Marylyn D. Ritchie, Jason H. Moore, Kuan Lih Hsu, Chuen Den Tseng, Chiau Suong Liau, Yung Zu Tseng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

322 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Renin-Angiotensin System Gene Polymorphisms and Atrial Fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology