Regular recreational physical activity and risk of head and neck cancer

Chen Lin Lin, Wei Ting Lee, Chun Yen Ou, Jenn Ren Hsiao, Cheng Chih Huang, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Ken Chung Chen, Sen Tien Tsai, Sheen Yie Fang, Tze Ta Huang, Jiunn Liang Wu, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Chia Jui Yen, Yu Hsuan Lai, Hsiao Chen Liao, Shang Yin Wu, Ming Wei Yang, Forn Chia LinJang Yang Chang, Yi Hui Wang, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Regular recreational physical activity and risk of head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences