Reduction of higher-order occipital GABA and impaired visual perception in acute major depressive disorder

Xue Mei Song, Xi Wen Hu, Zhe Li, Yuan Gao, Xuan Ju, Dong Yu Liu, Qian Nan Wang, Chuang Xue, Yong Chun Cai, Ruiliang Bai, Zhong Lin Tan, Georg Northoff

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Reduction of higher-order occipital GABA and impaired visual perception in acute major depressive disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences