Rechargeable Na/Cl2 and Li/Cl2 batteries

Guanzhou Zhu, Xin Tian, Hung Chun Tai, Yuan Yao Li, Jiachen Li, Hao Sun, Peng Liang, Michael Angell, Cheng Liang Huang, Ching Shun Ku, Wei Hsuan Hung, Shi Kai Jiang, Yongtao Meng, Hui Chen, Meng Chang Lin, Bing Joe Hwang, Hongjie Dai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

88 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Rechargeable Na/Cl2 and Li/Cl2 batteries」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences