Reasons for exclusion of 6820 umbilical cord blood donations in a public cord blood bank

Tso Fu Wang, Shu Hui Wen, Kuo Liang Yang, Shang Hsien Yang, Yun Fan Yang, Chu Yu Chang, Yi Feng Wu, Shu Huey Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Reasons for exclusion of 6820 umbilical cord blood donations in a public cord blood bank」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences