Quality of life in adults with congenital heart disease: Biopsychosocial determinants and sex-related differences

Chun An Chen, Shih Cheng Liao, Jou Kou Wang, Chung I. Chang, Ing Sh Chiu, Yih Sharng Chen, Chun Wei Lu, Ming Tai Lin, Hsin Hui Chiu, Shuenn Nan Chiu, Yu Chuan Hua, Hung Chi Lue, Mei Hwan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

48 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Quality of life in adults with congenital heart disease: Biopsychosocial determinants and sex-related differences」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences