Pulmonary air crescent sign

Kai Ling Lee, Hung Hua Liang, Chi Li Chung, Shi Hsin Hsiao, Chung Hung Shih

研究成果: 雜誌貢獻簡短的問卷調查同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pulmonary air crescent sign」主題。共同形成了獨特的指紋。