Pulmonary air crescent sign

Kai Ling Lee, Hung Hua Liang, Chi Li Chung, Shi Hsin Hsiao, Chung Hung Shih

研究成果: 雜誌貢獻簡短的問卷調查同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)97-98
頁數2
期刊JAMA Surgery
149
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 2014

ASJC Scopus subject areas

  • 手術
  • 一般醫學

引用此