Public opinions for tobacco smoke in restaurants in Taiwan: Before and after the nation's implementation of the Smoke-Free-Restaurants-Program

Bor-Cheng Han, Ching-Ying Yeh, Ruey-Yu Chen, Yi-Hua Chen, Yi Chen Wu, Shiow-Ju Yeh, Kun Yu Chao

研究成果: 會議貢獻類型論文同行評審

指紋

深入研究「Public opinions for tobacco smoke in restaurants in Taiwan: Before and after the nation's implementation of the Smoke-Free-Restaurants-Program」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences