Proteogenomics of Non-smoking Lung Cancer in East Asia Delineates Molecular Signatures of Pathogenesis and Progression

Yi Ju Chen, Theodoros I. Roumeliotis, Ya Hsuan Chang, Ching Tai Chen, Chia Li Han, Miao Hsia Lin, Huei Wen Chen, Gee Chen Chang, Yih Leong Chang, Chen Tu Wu, Mong Wei Lin, Min Shu Hsieh, Yu Tai Wang, Yet Ran Chen, Inge Jonassen, Fatemeh Zamanzad Ghavidel, Ze Shiang Lin, Kuen Tyng Lin, Ching Wen Chen, Pei Yuan SheuChen Ting Hung, Ke Chieh Huang, Hao Chin Yang, Pei Yi Lin, Ta Chi Yen, Yi Wei Lin, Jen Hung Wang, Lovely Raghav, Chien Yu Lin, Yan Si Chen, Pei Shan Wu, Chi Ting Lai, Shao Hsing Weng, Kang Yi Su, Wei Hung Chang, Pang Yan Tsai, Ana I. Robles, Henry Rodriguez, Yi Jing Hsiao, Wen Hsin Chang, Ting Yi Sung, Jin Shing Chen, Sung Liang Yu, Jyoti S. Choudhary, Hsuan Yu Chen, Pan Chyr Yang, Yu Ju Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

153 引文 斯高帕斯(Scopus)

摘要

Deep proteogenomic landscape of early stage lung adenocarcinoma in a cohort of mostly non-smokers reveals unique drivers and biomarkers, as well as gender-associated mutagenesis.

原文英語
頁(從 - 到)226-244.e17
期刊Cell
182
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 7月 9 2020

ASJC Scopus subject areas

  • 一般生物化學,遺傳學和分子生物學

指紋

深入研究「Proteogenomics of Non-smoking Lung Cancer in East Asia Delineates Molecular Signatures of Pathogenesis and Progression」主題。共同形成了獨特的指紋。

引用此