Protein phosphatase PP4 is overexpressed in human breast and lung tumors

Bo Wang, Ailian Zhao, Lingling Sun, Xueyan Zhong, Jianing Zhong, Haibo Wang, Minhua Cai, Jing Li, Yi Xu, Ji Liao, Jianli Sang, Dipanjan Chowdhury, Gerd P. Pfeifer, Yun Yen, Xingzhi Xu

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)974-977
頁數4
期刊Cell Research
18
發行號9
DOIs
出版狀態已發佈 - 9月 1 2008
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 分子生物學
  • 細胞生物學

引用此