Protein coating on the titanium surfaces using glow discharge

貢獻的翻譯標題: 利用低溫電漿處理使蛋白質連接於鈦金屬表面之探討

Long-hsiang Ma, Jin Yu Chen, Wei-Jen Chang, Sheng-Yang Lee, Haw-Ming Huang, Jeng Yi Wang, Yuan-pong You, Min-shyan Sheu, Che-Tong Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「利用低溫電漿處理使蛋白質連接於鈦金屬表面之探討」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy