Proof of Concept for Sustainable Manufacturing of Neural Electrode Array for In Vivo Recording

Szu Ying Li, Hsin Yi Tseng, Bo Wei Chen, Yu Chun Lo, Huai Hsuan Shao, Yen Ting Wu, Ssu Ju Li, Ching Wen Chang, Ta Chung Liu, Fu Yu Hsieh, Yi Yang, Yan Bo Lai, Po Chun Chen, You Yin Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Proof of Concept for Sustainable Manufacturing of Neural Electrode Array for In Vivo Recording」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds