Prognostic significance of primary tumor location in upper tract urothelial carcinoma treated with nephroureterectomy: A retrospective, multi-center cohort study in taiwan

Lian Ching Yu, Chao Hsiang Chang, Chi Ping Huang, Chao Yuan Huang, Jian Hua Hong, Ta Yao Tai, Han Yu Weng, Chi Wen Lo, Chung You Tsai, Yu Khun Lee, Yao Chou Tsai, Thomas Y. Hsueh, Yung Tai Chen, I. Hsuan Chen, Bing Juin Chiang, Jen Shu Tseng, Chia Chang Wu, Wei Yu Lin, Tsu Ming Chien, Zai Lin SheuChing Chia Li, Hung Lung Ke, Wei Ming Li, Hsiang Ying Lee, Wen Jeng Wu, Hsin Chih Yeh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prognostic significance of primary tumor location in upper tract urothelial carcinoma treated with nephroureterectomy: A retrospective, multi-center cohort study in taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences