Proceedings of the 25th annual meeting - From October 13-15, 1983-Yamaguchi, Japan

Pao Huei Chen, Yeong Shan Jeng, Shiann Pan, Kuang Yang Lin, Tie Ho Cheng, Chuan Pau Siauw, Pao Huei Chen, Hoi Wan Lo, Chaur Shine Wang, Kuang Young Lin, Jean Deav Liu, Pao Huei Chen, Mao Ho Lieu, C. Pippa, M. Apuzzo, M. E. Bazuro, G. Nava, Soad Tabaqchali, Hiroyuki Hanai, Michiya FujitaEizo Kaneko, Nishio Honda, Junko Yoshimine, Yuji Horii, Katsuhiko Kinugasa, Osamu Morinaga, Keisho Kataoka, Kei Kashima, Tatsuro Takino, Toru Hoshi, Tsuneo Takahashi, Makoto Ishikawa, Masaru Kawamoto, Tsuneo Fukushima, Akira Kubo, Naoki Ishiguro, Akira Nakano, Akira Sugita, Shuji Tsuchiya, Tsutomu Sasagawa, Masatoshi Sano, Neechau Ho, Atsuhiro Nishikawa, Shuji Inatsuchi, Michio Tanaka, Tsuyoshi Bando, Hiroyuki Wakabayashi, Hiroshi Nanasawa, Hiroyuki Nojiri, Yoshiki Kubota, Kazuhiko Shimada, Shinichiro Fujikura, Sciji Saito, Hiroshi Sasaki, Yoshiro Tamegai, Nobutaka Satoh, Takusei Chikazoe, Masahide Itoh, Hideo Hiratsuka, Gen Fukushi, Shinsaku Fukuda, Shigeki Higuchi, Takio Baba, Yutaka Yoshida, Masami Inada, Motonobu Murakami, Sanae Teramura, Masanori Toyoshima, Makoto Seki, Takeo Miyake, Akira Nakano, Naoki Ishiguro, Tsuneo Fukushima, Akira Sugita, Akira Kubo, Masaru Kawamoto, Shuji Tsuchiya, Teruo Nakamura, Isao Marino, Ken ichi Imamura, Kazuo Tarebe, Hiroaki Riruchi, Hisashi Matsumoto, Osamu Masamune, Osamu Saito, Yasunori Nunode, Reiko Masari, Akihiro Tatsumi, Saburo Ohshiba, R. Tamura, M. Tanara, N. Tano, H. Hirarawa, R. Rawagishi, R. Yamada, R. Asara, Y. Furuda, S. Nishimura, T. Ohno, T. Shimoyama, Akira Morita, Hitoshi Asakura, Masaharu Tsuchiya, Young S. Kim

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

原文英語
頁(從 - 到)493-505
頁數13
期刊Gastroenterologia Japonica
19
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 10月 1 1984
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 消化內科

引用此