Predictors of faster decline of residual renal function in Taiwanese peritoneal dialysis patients

Chia Te Liao, Chih Chung Shiao, Jenq Wen Huang, Kuan Yu Hung, Hsueh Fang Chuang, Yung Ming Chen, Kwan Dun Wu, Tun Jun Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

60 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Predictors of faster decline of residual renal function in Taiwanese peritoneal dialysis patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences