Prediction for Intravenous Immunoglobulin Resistance by Using Weighted Genetic Risk Score Identified from Genome-Wide Association Study in Kawasaki Disease

Ho Chang Kuo, Henry Sung Ching Wong, Wei Pin Chang, Ben Kuen Chen, Mei Shin Wu, Kuender D. Yang, Kai Sheng Hsieh, Yu Wen Hsu, Shih Feng Liu, Xiao Liu, Wei Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prediction for Intravenous Immunoglobulin Resistance by Using Weighted Genetic Risk Score Identified from Genome-Wide Association Study in Kawasaki Disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences