Predicting the risk for colorectal cancer with personal characteristics and fecal immunochemical test

Wen Li, Li Zhong Zhao, Dong Wang Ma, De Zheng Wang, Lei Shi, Hong Lei Wang, Mo Dong, Shu Yi Zhang, Lei Cao, Wei Hua Zhang, Xi Peng Zhang, Qing Huai Zhang, Lin Yu, Hai Qin, Xi Mo Wang, Sam Li Sheng Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Predicting the risk for colorectal cancer with personal characteristics and fecal immunochemical test」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences