Potential prognostic biomarkers of OSBPL family genes in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma

Cheng Wei Chou, Yu Hsiu Hsieh, Su Chi Ku, Wan Jou Shen, Gangga Anuraga, Hoang Dang Khoa Ta, Kuen Haur Lee, Yu Cheng Lee, Cheng Hsien Lin, Chih Yang Wang, Wei Jan Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Potential prognostic biomarkers of OSBPL family genes in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds