Phosphoproteomics and bioinformatics analyses reveal key roles of gsk-3 and akap4 in mouse sperm capacitation

Nailis Syifa, Jhih Tian Yang, Chang Shiann Wu, Miao Hsia Lin, Wan Ling Wu, Cheng Wei Lai, Sheng Hsuan Ku, Suh Yuen Liang, Yu Chun Hung, Chia Te Chou, Chien Sheng Wang, Yasushi Ishihama, Jiahn Haur Liao, Shih Hsiung Wu, Tzu Hua Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果