Pharmacological and functional characterization of bradykinin receptors in rat cultured vascular smooth muscle cells

Chuen Mao Yang, Yih Jeng Tsai, Shiow Lin Pan, Wen Bin Wu, Chuan Chwan Wang, Ying Shiung Lee, Chih Chung Lin, Samuel C.M. Huang, Chi Tso Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pharmacological and functional characterization of bradykinin receptors in rat cultured vascular smooth muscle cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences