Percutaneous endoscopic gastrostomy prior to esophagectomy for esophageal cancer–a systematic review and meta-analysis

Hua Chen Fang, Musa Hassan Farah, Sheng Jie Shiue, Sheng Wei Cheng, Han Shiang Shiue, Chao Ling Cheng, Tze Sian Chan, Ai Ho Liao, Ming Shun Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

搜尋結果