Participation of children with disabilities in Taiwan: The gap between independence and frequency

Ai Wen Hwang, Chia Feng Yen, Tsan Hon Liou, Rune J. Simeonsson, Wen Chou Chi, Donald J. Lollar, Hua Fang Liao, Lin Ju Kang, Ting Fang Wu, Sue Wen Teng, Wen Ta Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Participation of children with disabilities in Taiwan: The gap between independence and frequency」主題。共同形成了獨特的指紋。

Psychology