PARK14 PLA2G6 mutants are defective in preventing rotenoneinduced mitochondrial dysfunction, ROS generation and activation of mitochondrial apoptotic pathway

Ching Chi Chiu, Tu Hsueh Yeh, Chin Song Lu, Yin Cheng Huang, Yi Chuan Cheng, Ying Zu Huang, Yi Hsin Weng, Yu Chuan Liu, Szu Chia Lai, Ying Ling Chen, Yu Jie Chen, Chao Lang Chen, Hsin Yi Chen, Yan Wei Lin, Hung Li Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PARK14 PLA2G6 mutants are defective in preventing rotenoneinduced mitochondrial dysfunction, ROS generation and activation of mitochondrial apoptotic pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences