Overexpressed gene signature of EPH receptor A/B family in cancer patients-comprehensive analyses from the public high-throughput database

Nam Nhut Phan, Shirui Liu, Chih-Yang Wang, Hui-Ping Hsu, Ming-Derg Lai, Chung-Yen Li, Chien-Fu Chen, Chung-Chieh Chiao, Meng-Chi Yen, Zhengda Sun, Jia-Zhen Jiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Overexpressed gene signature of EPH receptor A/B family in cancer patients-comprehensive analyses from the public high-throughput database」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences