Outcome correlation of smear-positivity but culture-negativity during standard anti-tuberculosis treatment in Taiwan

Wen Cheng Chao, Yi Wen Huang, Ming Chih Yu, Wen Ta Yang, Chou Jui Lin, Jen Jyh Lee, Ruay Ming Huang, Chi Chang Shieh, Shun Tien Chien, Jung Yien Chien

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Outcome correlation of smear-positivity but culture-negativity during standard anti-tuberculosis treatment in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences