Osteoclast-Released Wnt-10b Underlies Cinacalcet Related Bone Improvement in Chronic Kidney Disease

Cai Mei Zheng, Yung Ho Hsu, Chia Chao Wu, Chien Lin Lu, Wen Chih Liu, Jing Quan Zheng, Yuh Feng Lin, Hui Wen Chiu, Tian Jong Chang, Jia Fwu Shyu, Kuo Cheng Lu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Osteoclast-Released Wnt-10b Underlies Cinacalcet Related Bone Improvement in Chronic Kidney Disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds