Oral paclitaxel in the treatment of metastatic breast cancer (MBC) patients.

Ming-Shen Dai, Ta-Chong Chao, Chang-Fan Chiu, Yen-Shen Lu, Her-Shyongi Shiah, Yi-Yin Wu, Wei-Hong Cheng, Wing Kai Chan, Tak Hung, Noelyn Hung, David Cutler, Rudolf Kwan, Douglas Kramer, Tsu-Yi Chao

研究成果: 雜誌貢獻會議摘要同行評審

指紋

深入研究「Oral paclitaxel in the treatment of metastatic breast cancer (MBC) patients.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences