Oct4 promotes M2 macrophage polarization through upregulation of macrophage colony-stimulating factor in lung cancer

Chia Sing Lu, Ai Li Shiau, Bing Hua Su, Tsui Shan Hsu, Chung Teng Wang, Yu Chu Su, Ming Shian Tsai, Yin Hsun Feng, Yau Lin Tseng, Yi Ting Yen, Chao Liang Wu, Gia Shing Shieh, Gia Shing Shieh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

64 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Oct4 promotes M2 macrophage polarization through upregulation of macrophage colony-stimulating factor in lung cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences