Obstructive sleep apnea and the risk of ischemic stroke in patients with atrial fibrillation

Chun Chin Chang, Chun Chih Chiu, Chia Hung Chiang, Chin Chou Huang, Wan Leong Chan, Po Hsun Huang, Yu Chun Chen, Tzeng Ji Chen, Chia Min Chung, Shing Jong Lin, Jaw Wen Chen, Hsin Bang Leu

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)144-146
頁數3
期刊International Journal of Cardiology
181
DOIs
出版狀態已發佈 - 1月 1 2015
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 心臟病學與心血管醫學

引用此