O-methylated flavonol as a multi-kinase inhibitor of leukemogenic kinases exhibits a potential treatment for acute myeloid leukemia

Shih Chung Yen, Yi Wen Wu, Cheng Chiao Huang, Min Wu Chao, Huang Ju Tu, Liang Chieh Chen, Tony Eight Lin, Tzu Ying Sung, Hui Ju Tseng, Jung Chun Chu, Wei Jan Huang, Chia Ron Yang, Wei Chun HuangFu, Shiow Lin Pan, Kai Cheng Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「O-methylated flavonol as a multi-kinase inhibitor of leukemogenic kinases exhibits a potential treatment for acute myeloid leukemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science