Nuclear TIGAR mediates an epigenetic and metabolic autoregulatory loop via NRF2 in cancer therapeutic resistance

Hong Wang, Qianqian Wang, Guodi Cai, Zhijian Duan, Zoann Nugent, Jie Huang, Jianwei Zheng, Alexander D. Borowsky, Jian Jian Li, Peiqing Liu, Hsing Jien Kung, Leigh Murphy, Hong Wu Chen, Junjian Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nuclear TIGAR mediates an epigenetic and metabolic autoregulatory loop via NRF2 in cancer therapeutic resistance」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences