Novel therapeutic effects of sesamin on diabetes-induced cardiac dysfunction

Tran Duong Thuy, Nam Nhut Phan, Chih Yang Wang, Han Gang Yu, Shu Yin Wang, Pung Ling Huang, Yi Yin Do, Yen Chang Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Novel therapeutic effects of sesamin on diabetes-induced cardiac dysfunction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds