Netrin-1 Dampens Hypobaric Hypoxia-Induced Lung Injury in Mice

Ching Lung Ko, Jui An Lin, Kung Yen Chen, An Chih Hsu, Shu Yu Wu, Yu Ting Tai, Ko Huan Lin, Wei Chen Chung, Min Hui Li

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Netrin-1 Dampens Hypobaric Hypoxia-Induced Lung Injury in Mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences