NDAT Targets PI3K-Mediated PD-L1 Upregulation to Reduce Proliferation in Gefitinib-Resistant Colorectal Cancer

Tung Yung Huang, Tung Cheng Chang, Yu Tang Chin, Yi Shin Pan, Wong Jin Chang, Feng Cheng Liu, Ema Dwi Hastuti, Shih Jiuan Chiu, Shwu Huey Wang, Chun A. Changou, Zi Lin Li, Yi Ru Chen, Hung Ru Chu, Ya Jung Shih, R. Holland Cheng, Alexander Wu, Hung Yun Lin, Kuan Wang, Jacqueline Whang-Peng, Shaker A. MousaPaul J. Davis

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「NDAT Targets PI3K-Mediated PD-L1 Upregulation to Reduce Proliferation in Gefitinib-Resistant Colorectal Cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science