NDAT suppresses pro-inflammatory gene expression to enhance resveratrol-induced anti-proliferation in oral cancer cells

Yih Ho, Chien Yi Wu, Yu Tang Chin, Zi Lin Li, Yi shin Pan, Tung Yung Huang, Po Yu Su, Sheng Yang Lee, Dana R. Crawford, Kuan Wei Su, Hsien Chung Chiu, Ya Jung Shih, Chun A. Changou, Yu Chen S.H. Yang, Jaqulene Whang-Peng, Yi Ru Chen, Hung Yun Lin, Shaker A. Mousa, Paul J. Davis, Kuan Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「NDAT suppresses pro-inflammatory gene expression to enhance resveratrol-induced anti-proliferation in oral cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science