Nationwide registry of glecaprevir plus pibrentasvir in the treatment of HCV in Taiwan

Chung Feng Huang, Hsing Tao Kuo, Te Sheng Chang, Ching Chu Lo, Chao Hung Hung, Chien Wei Huang, Lee Won Chong, Pin Nan Cheng, Ming Lun Yeh, Cheng Yuan Peng, Chien Yu Cheng, Jee Fu Huang, Ming Jong Bair, Chih Lang Lin, Chi Chieh Yang, Szu Jen Wang, Tsai Yuan Hsieh, Tzong Hsi Lee, Pei Lun Lee, Wen Chih WuChih Lin Lin, Wei Wen Su, Sheng Shun Yang, Chia Chi Wang, Jui Ting Hu, Lein Ray Mo, Chun Ting Chen, Yi Hsiang Huang, Chun Chao Chang, Chia Sheng Huang, Guei Ying Chen, Chien Neng Kao, Chi Ming Tai, Chun Jen Liu, Mei Hsuan Lee, Pei Chien Tsai, Chia Yen Dai, Jia Horng Kao, Han Chieh Lin, Wang Long Chuang, Chi Yi Chen, Kuo Chih Tseng, Ming Lung Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Nationwide registry of glecaprevir plus pibrentasvir in the treatment of HCV in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences